2010-09-27

Key Ring #7






Vintage "BOYE" Advertising Belt Clip,Money Clip & Key Ring.
1920's~