2010-09-27

Key Ring #7


Vintage "BOYE" Advertising Belt Clip,Money Clip & Key Ring.
1920's~